تقدیر از امداد خودرو کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در مراسم تقدیر از نمونه های ترافیکی شهر تهران
همه گزارش ها
عکاس: رضا حمیدی