راهنمای اتومبیل رانی

راهنمای اتومبیل رانی

آیین نامه اجرایی ماده (٨) قانون هوای پاک


ماده ۱ ـ جدول سن فرسودگی انواع خودروها به شرح زیر تعیین میشود:

ردیف
نوع وسیله نقلیه، سوخت ومشخصات فنی
سن فرسودگی (سال)
۱
​خودروی شخصی شامل سواری، استیشن (ون)، سواری کار
۲۰
۱_2
خــودروی عمــومی شــامل ســواری تاکسـی، استیشـن(ون)، سواری کار
بنزینی و دوگانه سوز
۱۰
2_2
​پایه گازسوز
۱۲
3_2
برقی، هیبریدی و تاکسی هایی که حسب پیشنهاد وزارت کشـور یا وزارت راه و شهرسازی و تایید سازمان حفاظت محیط زیسـت و سازمان ملی استاندارد ایـران کماکـان کیفیـت ارایـه خـدمات مناسب را دارند.
۱۵
1_3
وانت
پایه گازسوز
۱۵
2_3
​بنزینی، دوگانه سوز و دیزلی
۱۴
1_4
اتوبوس درون شهری
دیزلی
۱۰
2_4
پایه گازسوز
۱۲
3_4
​برقی منوط به بازسازی با رعایـت قـانون رسـیدگی بـه تخلفـات رانندگی ـ مصوب۱۳۸۹ ـ
۲۰
1_5
​مینی بـوس و میـدل بـاسدرون و برون شهری
دیزلی
۱۰
2_5
پایه گازسوز
۱۲
3_5
​برقی منوط به بازسازی با رعایت قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ـ مصوب۱۳۸۹ ـ
۲۰
6
توبوس برون شهری
۱۵
7
کشنده، کامیون و کامیونت
۲۲
1_8
​موتورسیکلت
​بنزینی کاربراتوری
۶
2_8
بنزینی انژکتوری
۸
3_8
برقی
۱۲
9
سواری دولتی
۱۵


ماده ۲ـ برای خودروهای سنگین و نیمه سنگین با قوای محرکه ترکیبی (هیبریدی)سن فرسودگی براساس قوه محرکه احتراقی تعیین میشود.

ماده ۳ـ سن مجاز تردد خودروهای ردیف های (۱) ،(۱ ـ ۳) ،(۲ ـ ۳) و (۷) درمحدوده شهرهای تهران، مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز، اراک، کرج و اهواز به میزان دوسال کمتر از سن مندرج در جدول موضوع ماده (۱ ) این آیین نامه تعیین میشود.

ماده ۴ـ در موارد زیر، دو سال به سن فرسودگی موضوع جدول ماده (۱) این آیین نامه اضافه میشود:

    الف ـ کلیه خودروهای دیزلی در صورت نصب پالایشگر (فیلتر) دوده استاندارد حداقل دو سال قبل از رسیدن به سن فرسودگی موضوع ماده (۱) این آیین نامه.

    ب ـ تعویض واکنش ساز (کاتالیست) و سامانه (سیستم) آلایندگی اگزوز برای تاکسی های ردیف (۲ ـ ۲) جدول موضوع ماده (۱) این آییننامه.

    تبصره ـ سازوکار اجرایی این ماده توسط وزارت کشور با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ظرف سه ماه تدوین و ابلاغ میشود.

ماده ۵ ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است برابر ماده (۸) قانون هوای پاک ـ مصوب۱۳۹۶ـ با جریمه تردد خودروهای فرسوده مندرج در جدول جریمه های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و اصلاحات بعدی آن اعمال قانون نماید.

ماده ۶ ـ آن دسته از خودروهای ناوگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر که درطرح های نوسازی اعلام شده توسط دولت ثبت نام نمودهاند، تا زمان تحویل خودروی جدید و حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۸ از مقررات مربوط به خودروهای فرسوده موضوع ماده(۸) قانون هوای پاک مستثنی میباشند.

    تبصره ـ در صورتی که خودروهای جدید موضوع طرحهای فوق الذکر آماده تحویلباشند و مالکان خودروهای مربوط از انجام اقدامات تکمیلی و یا پرداخت مبالغ مربوط به خرید خودروی جدید در موعد مقرر استنکاف نمایند، استثنای موضوع این ماده درخصوص خودروهای مذکور از تاریخ پایان فرصت اقدام مالکان آنها، لغو میشود.

دستورالعمل اجرایی این ماده توسط وزارت خانه های کشور و راه و شهرسازی باهمکاری سازمان حفاظت محیط زیست و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ابلاغ میشود.

ماده ۷ ـ وزارت خانه های کشور و راه و شهرسازی موظفند ظرف سه ماه نسبت به تدوین سایر راهکارهای کاهش سن ناوگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر علاوه بر طرح های نوسازی اعلام شده از سوی دولت و ارایه آنها به مراجع تصویب مربوط اقدام نمایند.

ماده ۸ ـ خودروهای موضوع تصویب نامه شماره۷۳۶۷۱/ت۵۰۲۳۴هـ مورخ 1395/۶/۱۷ مربوط به آیین نامه شناسایی و صیانت از وسیله های نقلیه تاریخی، از شمول این آیین نامه مستثنی میباشند.

ماده ۹ـ از تاریـخ ابـلاغ ایـن تصویبنامه، ردیـف (۴) تصـویبنامه شمـاره۹۲۳۰۸/ت۴۰۵۸۷ک مورخ 1387/۶/۷ و اصلاحات بعدی آن و ردیف (۱) تصویبنامه۲۱۲۳۲۶/ت۴۶۳۲۰هـ مورخ 1390/1۲/۱۶ لغو میشوند.


 


‫مدت زمان تردد خودرو های ورود موقت در کشورهای مختلف


ردیف
کشور
توضیحات
۱
اتریش
حداکثر زمان تردد خودروهای ورود موقت 6 ماه در طول یک سال می باشد.
۲
اردن
- موتورسیکلت 3 ماه
- خودروهای دیزلی 1 ماه ( به جز pickups ) که طبق شرایط خاص ممکن است تا 3 ماه تمدید شود
- 3 ماه برای خودروهایی با موتور بنزینی وpickups با موتور دیزلی،که ممکن است برای 5 ماه دیگر تمدید شود. خودرها باید برای 4 ماه کشور را قبل از ورود مجدد ترک نمایند. خودروهایی که تحت پوشش کارنه نیستند ممکن است برای 3 ماه وارد شوند پس از اینکه مشخصات وسایل نقلیه در گذرنامه مالک قید شد. اگرچه این زمان قابلیت تمدید برای 5 ماه دیگر را در صورتی که ضمانت بانکی عوارض گمرکی که توسط مقامات گمرکی ارایه شده است را داشته باشد
۳
اسپانیا
مدت زمان تردد وسایل حمل و نقل زمینی بدون عوارض گمرکی ( به صورت متوالی یا غیرمتوالی ) 6 ماه در سال است.
۴
​استرالیا
مهلت تردد وسایل نقلیه قید شده در باال تا 12 ماه است. قابل توجه که خودروهایی که تحت پوشش کارنه دوپاساژ وارد می شوند باید قبل از اتمام اعتبار سند و یا اتمام اعتبار مهلت تردد خودرو ورود موقت از کشور خارج شوند. تقاضا برای تمدید اعتبار کارنه دوپاساژ باید توسط گمرک قبل از اتمام اعتبار تردد خودرو دریافت شود.
۵
​استونی
مدت زمان تردد خودرو ورود موقت یک سال است.
۶
اسلواکی
حداکثر مدت زمان تردد خودرو ورود موقت 6 ماه و یا به اعتبار ویزا وارد کننده خودرو می باشد و قابلیت تمدید در شرایط خاص توسط نزدیکترین گمرک را دارد.
۷
اسلوانی
حداکثر مدت زمان تردد خودرو ورودموقت ) به صورت متوالی یا غیر متوالی( 6 ماه در یک دوره یک ساله می باشد.
۸
اکراین
بازدیدکنندگان غیر اکراینی می توانند وسیله نقلیه شخصی خود را جهت استفاده شخصی ( هر شخصی یک خودرو) در طول اقامتشان وارد اکراین نمایند. برای اقامت بیش از 2 ماه، خودرو باید به صورت موقت در اداره پلیس ترافیک به ثبت برسد. پلاک اکراینی و شماره ثبت تا یکسال معتبر است.
۹
اندونزی
حداکثر زمان تردد خودروهای ورود موقت 3 ماه است.
۱۰
انگلستان
مدت زمان تردد وسایل نقلیه شخصی ورود موقت (boat or aircraft) تا زمان خروج وارد کننده خودرو و یا حداکثر 6 ماه دریک دوره یکساله است.
۱۱
ایالت متحده آمریکا
وسایل نقلیه و کشتی ها می توانند بدون عوارض توسط بازدیدکنندگان تا یکسال وارد کشور شوند.
۱۲
ایتالیا
خودروهای ورود موقتی که از خارج از اتحادیه اروپا وارد شده اند می توانند حداکثر 6 ماه در طی یک دوره یکساله تردد نمایند.
۱۳
ایران
مهلت تردد خودروهای ورود موقت تحت پوشش کارنه دوپاساژ به شرط معتبر بودن کارنه دوپاساژ 3 ماه از تاریخ ورود می باشد و برای تمدید باید با گمرک تماس گرفته شود.
۱۴
ایرلند
در بیشتر موارد خودروهای ورود موقت می توانند یک سال تردد نمایند.
۱۵
ایسلند
گمرک یک مجوز ورود موقت به دارنده خودرو که نشان دهنده این است که تا یک سال معاف از پرداخت عوارض ورودی و دیگر هزینه های ورود می شود، ارایه می دهد. در پایان این دوره واردکننده خودرو باید هزینه های تعیین شده را پرداخت نماید یا خودرو را از کشور خارج کند.
۱۶
آرژانتین
مدت ورود موقت به صورت معمولی 8 ماه می باشد و یکبار قابل تجدید است ولی طبق اعتبار ویزا وارد کننده خودرو می تواند کوتاه تر هم باشد.
۱۷
آفریقا جنوبی
مدت زمان تردد خودروهای ورود موقت که تحت پوشش کارنه دوپاساژ وارد شده اند تا زمانی است که کارنه معتبر است. تقاضا برای تمدید یکسال دیگر توسط AASA انجام می شود و اخذ تائیدیه از SARS مورد نیاز است. اگر وارد کننده برای سال سوم تقاضا تمدید داشته باشد او باید یک نماینده ترخیص کار رسمی برای انجام فرم SAD500 انتخاب کند. در این موارد پرداخت عوارض موقت مورد نیاز است که هنگامی که خودرو از آفریقا جنوبی خارج شود بازگردانده می شود.
۱۸
آلبانی
حداکثر زمان تردد خودروهای ورود موقت 6 ماه در طول یک سال می باشد.
۱۹
الجزایر
خودروهای ورود موقت تحت پوشش کارنه دوپاساژ برای 6 ماه معتبر است اما طبق تقاضا به گمرک قابل تمدید می باشد. اگر چه خودرو های تجاری تحت پوشش کارنه دوپاساژ برای حداکثر یک دوره یک ماهه قابل تمدید است.
۲۰
آلمان
حداکثر مدت زمان تردد خودروهای ورود موقت 6 ماه در هر سال است.
۲۱
برزیل
مدت زمان مجاز تردد خودرو ورود موقت معمولا 90 روز می باشد.
۲۲
بلاروس
مذت زمان تردد طبق اعتبار ویزا واردکننده خودرو می باشد. بعد از سه ماه امکان تقاضا برای تمدید تا 6 یا 12 ماه مقدور می باشد.
۲۳
بلژیک
مدت زمان تردد خودروهای بازدید کنندگان 6 ماه در هر سال بدون تشریقات می باشد.
۲۴
بلغارستان
حداکثر زمان تردد خودروهای ورود موقت 6 ماه است.
۲۵
پاکستان
مهلت تردد خودروهای ورود موقت به صورت نرمال تا 3 ماه می باشد. تمدید این دوره در شرایط خاص توسط (the Central Board of Revenue) انجام می شود و تقاضا برای تمدید باید قبل از اتمام اعتبار 3 ماه ارایه شود.
۲۶
پرتغال
مهلت تردد خودروهای ورود موقت ثبت شده در خارج چه به صورت متوالی و چه به صورت غیر متوالی 6 ماه در هرسال می باشد.
۲۷
پرو
حداکثر مهلت تردد خودروهای ورود موقت تحت پوشش کارنه یا رژیم لیبراتی 12 ماه است. و قابلیت تمدید تا حداکثر 3 ماه دیگر را دارا می باشد.
۲۸
تانزانیا
حداکثر زمان تردد خودروهای ورود موقت که تحت پوشش کارنه دوپاساژ وارد می شوند 12 ماه است.
۲۹
تایلند
حداکثر زمان تردد خودروهای ورود موقتی که توسط بازدیدکنندگان وارد می شوند 6 ماه است. دوره اولیه معمولا 30 روز است که مطابق با اجازه اقامت وارد کننده است که می تواند بر اساس درخواست تا 6 ماه تمدید شود.
۳۰
ترکیه
مهلت تردد خودروهای ورود موقت بدون اسناد گمرکی تا 6 ماه درسال می باشد و خودروهای مذکور قبل از ورود مجدد باید 6 ماه خارج از خاک ترکیه باشند.
۳۱
تونس
مهلت تردد خودرو ورود موقت 3 ماه است.که قابلیت تجدید تا 3 ماه دیگر را دارا است. در زمان اولین تجدید مالیات جاده ای باید پرداخت شود.
۳۲
جرسی
مدت زمان تردد خودرو ورود موقت به طور معمول برای موتورسیکلت و ماشین 12 ماه و یک ماه برای کاروان و motorhomes.
۳۳
جمهوری چک
مهلت تردد خودروهای ورود موقت حداکثر 6 ماه یا مطابق با اعتبار ویزا دارنده خودرو است و قابلیت تمدید در شرایط خاص را دارد. نزدیک ترین اداره گمرک را باید مطلع و مجوزهای لازم را اخذ نمود.
۳۴
جمهوری دومنیکن
حداکثر مدت زمان تردد وسایل نقلیه شخصی ورود موقت 90 روز است و قابل تمدید نمی باشد.
۳۵
جمهوری کره
حداکثر 6 ماه است.
۳۶
جمهوری مقدونیه
مدت تردد خودروهای ورود موقت برای ماشین یا وسایل نقلیه شخصی و کاروان 6 ماه در طی یک دوره یکساله می باشد.
۳۷
چین
حدکثر زمان تردد 3 ماه است.
۳۸
دانمارک
مهلت تردد خودروهای ورود موقت توسط مقیمان خارج از کشورتا 11 ماه می باشد، برای استفاده خودرو بیش از 30 روز باید تقاضا اخذ مجوز جهت رانندگی با خودروی به ثبت رسیده در خارج نمایند که دارای هزینه 400 کرون دانمارک است.
۳۹
روسیه
مدت زمان تردد خودروهای ورود موقت مطابق با آنچه که در ویزا وارد کننده خودرو قید شده است می باشد.
۴۰
رومانی
مدت زمان تردد خودروهای ورود موقت به صورت نرمال 90 روز است.
۴۱
زیمبابوه
حداکثر مهلت تردد خودروهای ورود موقت 12 ماه است. که معمولا به مدت زمان اقامت بازدیدکننده محدود می شود.
۴۲
ژاپن
خودروهای ورود موقت می توانند حداکثر یکسال در ژاپن تردد نمایند. هیچ گونه تمدید اعتبار کارنه، توسط مقامات گمرک صورت نخواهد گرفت مگر اینکه دارنده کارنه شواهد کافی مبنی بر اینکه خودرو نمی تواند از ژاپن خارج شود ارایه نماید.
۴۳
سریلانکا
حداکثر زمان تردد خودروهایی که تحت پوشش کارنه وارد کشور می شوند 3 ماه است.
۴۴
سنگاپور
مدت زمان تردد خودروهای ورود موقت که تحت پوشش تریپتیک یا کارنه دوپاساژ وارد سنگاپور شده اند حداکثر 90 روز می باشد و درخواست مبنی بر تمدید، منوط به تایید اداره گمرک و مالیات و همچنین اطمینان از اینکه تریپتیک و کارنه دوپاساژ برای دوره تمدید معتبر است می باشد.
۴۵
سوریه
مهلت تردد خودروهای ورود موقت برای بازدیدکنندگان 15 روز یا 30 روز با تمدید است.که قابلیت تمدید برای 3 ماه طبق تقاضا به مدیر کل گمرک در دمشق و برامکه را دارد.
46
سوئد
خودروها به صورت موقت می توانند تا 12 ماه در این کشور تردد نمایند.
47
سوئیس
توریست ها و افرادی که سفر تجاری دارند می توانند بدون عوارض و مالیات از وسیله نقلیه خود تا زمانی که آن ها مقیم خارج از کشور هستند استفاده نمایند.
48
شیلی
مدت زمان تردد خودروهای ورود موقت برای بازدید کنندگان خارجی 90 روز و برای شهروندان شیلی مقیم خارج از کشور 15 روز است و همچنین برای شهروندان آرژانتینی و بولیوی 180 روز می باشد .
49
صربستان
مدت زمان تردد خودروهای ورود موقت ( چه به صورت متوالی یا غیر متوالی) 6 ماه در هردوره یکساله می باشد.
50
عمان
مهلت تردد خودروهای ورود موقت تحت پوشش کارنه دوپاساژ 6 ماه است. زمانی که کارنه دوپاساژ در دسترس نباشد مهلت تردد فقط 3 ماه است و قابلیت تمدید 3 ماه دیگر را در مقابل سپردن ودیعه ای که مالیات و عوارض گمرکی را پوشش دهد، دارد.
51
غنا
حداکثر مدت زمان ورود موقت خودرو های شخصی 90 روز و خودروهای تجاری 30 روز است. تمدید از طریق پرداخت هزینه به گمرک مرکزی مقدور است.
52
فرانسه
مدت زمان تردد خودروهای ورود موقت از کشورهای عضو و غیر عضو اتحادیه اروپا بدون نیاز به تشریفات گمرکی 6 ماه در یک دوره یکساله می باشد.
53
فنلاند
مهلت تردد خودروهای ورود موقت 6 ماه در دوره یکساله می باشد ( بدون تشریفات و هزینه) شخصی که تمایل به اقامت بیش از 6 ماه دارد قبل از اتمام اعتبار تردد اولیه باید جهت تمدید با گمرک منطقه تماس بگیرد.
54
قبرس
حداکثر زمان تردد خودروهای ورود موقت 6 ماه در طول هر دوره یک ساله می باشد.
55
کاستاریکا
گواهی ورود موقت خودرو معمولا برای 90 روز معتبر می باشد مگر متقاضی مدت زمان کمتری درخواست نماید. اگر متقاضی نظرش را تغییر دهد می تواند به شرطی که مدت زمان تردد اولیه به اتمام نرسیده باشد در هر گمرکی تقاضای تمدید نماید.
56
کانادا
مهلت تردد وسایل نقلیه ورود موقتی که بدون عوارض گمرکی و مالیات توسط افراد غیر مقیم وارد شده است نباید از 12 ماه بیشتر باشد.
57
کرواسی
مدت زمان تردد برای وسایل نقلیه سواری شخصی و کاروان 6 ماه در یک دوره یکساله می باشد.
58
کنیا
حداکثر زمان تردد وسیله نقلیه ورود موقت تحت پوشش کارنه 12 ماه می باشد. اگرچه قابلیت تمدید برای 12 ماه دیگر بعد از اینکه عوارض گمرکی پرداخت گردید ( هزینه ها باید به طور قابل توجهی کمتر از 2 سال قبل باشد) را دارد.
59
کوبا
مدت زمان تردد خودرو ورود موقت حداکثر 30 روز است به شرطی که ویزا متقاضی معتبر باشد. امکان تمدید تا 30 روز دیگر در صورت تقاضا متقاضی میسر می باشد.
60
کویت
مهلت تردد خودروهای ورود موقت تحت پوشش کارنه تا 3 ماه می باشد و قابلیت تمدید تا 3 ماه دیگر را دارد. اگر نیاز باشد یک دوره 6 ماهه دیگر می تواند با درخواست از اداره کل گمرک انجام شود.
61
گرجستان
طبق اعلام سفارت فرانسه در گرجستان مقامات مربوطه یک ویزا یک ماهه برای خودرو در هنگام ورود صادر می کنند که به صورت برچسب در پاسپورت راننده قید می شود.
62
گرنسی
مدت زمان تردد خودرو ورود موقت بدون اسناد به صورت معمول 6 ماه و یا حداکثر 12 ماه است.
63
لبنان
مجوز ورود موقت برای 3 ماه معتبر می باشد و قابلیت تمدید برای یکبار حداکثر به مدت 3 ماه را دارا می باشد.
64
لتونی
مهلت تردد خودرو ورود موقت 3 ماه است. اگر دوره بیش از 3 ماه باشد راننده باید با ( اداره ایمنی و ترافیک جاده ها ) در راستای اخذ گواهی ثبت موقت و پلاک گذر موقت تماس بگیرد .
65
لهستان
مهلت تردد خودروهای ورود موقت حداکثر 6 ماه در هر دوره یکساله می باشد.
66
لوکزامبورگ
مهلت زمان تردد خودرو ورود موقتی که بدون اسناد گمرکی وارد شده است نباید در مجموع بیشتر از 6 ماه در طی یک دوره یک ساله باشد.
67
لیتوانی
مهلت تردد وسایل نقلیه ورود موقت تا 90 روز می باشد.
68
ماداگاسکار
مدت تردد خودروها مطابق با اعتبار ویزا واردکننده خودرو می باشد.
69
مالت
مجوز ورود موقت برای یک دوره 3 ماهه ارایه می شود. در صورتی که بازدید کننده ویزا خود را از طریق اداره پلیس مهاجرت تمدید نماید ، قابلیت تمدید تا 3 ماه دیگر را دارا می باشد.
70
مالزی
مدت تردد خودرو ورود موقت (دارای کارنه دوپاساژ، بدون کارنه دوپاساژ)که توسط بازدید کننده وارد مالزی شده است 90 روز می باشد. امکان تمدید فقط یکبار تا 90 روز دیگر میسر می باشد. پس از دوره 180 روزه خودرو باید خارج شود، یا در غیر اینصورت با پرداخت تمام عوارض ضروری، مالیات و هزینه ها در مالزی به ثبت برسد.
71
مجارستان
حداکثر زمان تردد خودروهای ورود موقت بدون تشریفات نباید از اعتبار ویزا متقاضی یا 6 ماه بیشتر باشد.
72
مراکش
مهلت تردد خودروهای ورود موقت (در یک یا چندین مرحله) 6 ماه در سال است به جز ون که فقط 3 ماه در سال می باشد.
73
مصر
حداکثر مدت زمان تردد خودروهای ورود موقت 6ماه است.
74
مکزیک
برای بازدیدکنندگان: تا زمان اعتبار اقامت توریست یا تا زمان اعتبار هولوگرام (180 روز در یک دوره یک ساله).
75
موریس
مهلت تردد خودروهای ورود موقت ممکن است تا 6 ماه باشد که ممکن است قابلیت تمدید تا 6 کاه دیگر را دارا باشد.
76
مولداوی
مدت زمان تردد خودروهای ورود موقت 90 روز می باشد.
77
موناکو
مهلت تردد خودروهای ورود موقتی که از کشورهای عضو و یا غیر عضو اتحادیه اروپا بدون تشریفات گمرکی وارد شده اند 6 ماه در هر دوره یک ساله است.
78
مونته نگرو
مهلت تردد خودروهای ورود موقت مطابق با مدت اقامت مجاز وارد کننده خودرو است.
79
نامبیا
کارنه دوپاساژ 12 ماه از تاریخ ورود به منطقه گمرکی معتبر می باشد.
80
نروژ
مهلت تردد خودروهای ورود موقتی که خارج از نروژ به ثبت رسیده اند و بدون تشریفات وارد خاک نروژ شده اند تا 12 ماه می باشد.
81
نیوزلند
مهلت تردد خودرو ورود موقت معمولا 12 ماه می باشد. بازدیدکنندگان باید خودرو را طی مدت یکسال یا انقصا کارنه هرکدام که زودتر به اتمام رسید از نیوزلند خارج نمایند.
82
هلند
مهلت تردد خودروهای ورود موقت خارج از اتحادیه اروپا 6 ماه در دوره یک ساله می باشد.
83
هندوستان
خودروهای ورود موقت تحت پوشش کارنه می توانند 6 ماه در هندوستان تردد نمایند و با درخواست از گمرک قابلیت تمدید تا 6 ماه دیگر را دارد.
84
هنگ کنگ
حداکثر مجوز بین المللی ارایه شده برای 12 ماه می باشد.
85
ویتنام
با اجازه قبلی از مقامات محلی امکان پذیر است.
86
یونان
خودروهای ورود موقتی که بدون اسناد گمرکی وارد یونان شده اند 6 ماه می توانند در یونان تردد نمایند. وارد کننده خودرو می تواند پس از 6 ماه از گمرک تقاضا تمدید تا حداکثر 9 ماه را نماید. وارد کننده خودرو می تواند درفاصله زمانی این دوره بدون نیاز به اینکه خودرو را تحویل انبار گمرک نماید خاک یونان را ترک نماید.