بازدید وزیر میراث فرهنگی و مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی از خودروهای کمپر و تاریخی در باغ کتاب تهران
همه گزارش ها
عکاس:مرتضی لطف اللهی