بازدید دکتر صوفی از غرفه کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در اولین دوره نمایشگاه فرهنگ ایران زمین در جزیره کیش
همه گزارش ها
بازدید دکتر صوفی از غرفه کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در اولین دوره نمایشگاه فرهنگ ایران زمین در جزیره کیش