بازدید آقای دکتر صوفی، ریاست محترم هیئت مدیره و مدیر عامل کانون از نمایشگاه صنایع دستی و هنرهای تجسمی استان خراسان رضوی
همه گزارش ها
عکاس:رضا حمیدی