بازدیدمدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی از نمایشگاه ظرفیت های حوزه اتومبیلرانی استان خراسان رضوی
همه گزارش ها
عکاس:رضا حمیدی