دیدار مدیران گردشگری مسکو با دکتر صوفی مدیر عامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی
همه گزارش ها
عکاس: مرتضی لطف اللهی