مراسم امضای تفاهم نامه همکاری کانون جهانگردی و اتومبیلرانی با انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران
همه گزارش ها
عکاس:مرتضی لطف اللهی