دوره آموزشی آتش نشانی واطفاء حریق ویژه نیروهای امداد خودرو
همه گزارش ها
عکاس:مرتضی لطف اللهی