بازدید رئیس فدراسیون جهانی وسایل نقلیه تاریخی (فیوا) از روند اعطای پلاک تاریخی به خودروها در کانون
همه گزارش ها
عکاس: رضا حمیدی