بازدید دکتر صوفی مدیر عامل محترم کانون جهانگردی و اتومبیلرانی از جشنواره نوروزی اقوام ایرانی کانون در کاخ نیاوران
همه گزارش ها
عکاس: رضا حمیدی