برگزاری همایش و نشست حوزه اتومبیلرانی کانون در شیراز
همه گزارش ها
عکاس: رضا حمیدی