برگزاری دومین نشست هم اندیشی نمایندگان استانی صدور اسناد و مدارک بین المللی کانون
همه گزارش ها
عکاس: رضا حمیدی