برگزاری تور گردشگری شهری کلوپ پیکان کانون
همه گزارش ها
برگزاری تور گردشگری شهری کلوپ پیکان کانون از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به محل برگزاری پانزدهمین نمایشگاه گردشگری تهران- عکس: رضا حمیدی