برگزاری سومین همایش ملی کلوپ کمپینگ و کاروانینگ حوزه اتومبیلرانی کانون با شعار "کیش برای همه"
همه گزارش ها
برگزاری سومین همایش ملی کلوپ کمپینگ و کاروانینگ حوزه اتومبیلرانی کانون با شعار "کیش برای همه" - 18 الی 22 دی - (ورود کمپرها به جزیره کیش)- عکس: کلوپ کمپینگ و کاروانینگ