نشست هم اندیشی فیتور و بررسی راه کارهای حضور ایران در فیتور ۲۰۲۲
همه گزارش ها
عکاس: رضا حمیدی