برگزاری روز اول مسابقات چندجانبه اتومبیلرانی اسلالوم
همه گزارش ها
برگزاری روز اول مسابقات چندجانبه اتومبیلرانی اسلالوم و شرکت کنندگان کلاس معلولان و جانبازان توسط حوزه اتومبیلرانی کانون دراستان البرز در پیست حصارک کرج عکس:حوزه اتومبیلرانی