حضور رسمی مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در اجلاس فیا
همه گزارش ها
حضور رسمی مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در اجلاس فیا ۲۲ تا ۲۶ آذر ماه 1400 در شهر پاریس -عکس: مهدی علمدار