بازدید مدیر عامل کانون از مجموعه امداد خودرو ایران خودرو
همه گزارش ها
بازدید مدیر عامل کانون از مجموعه امداد خودرو ایران خودرو در راستای توسعه مناسبات و همکاری های فیمابین- عکس: رضا حمیدی