برگزاری رالی تور گردشگری خودروهای تاریخی فولکس واگن ترانسپورتر
همه گزارش ها
برگزاری رالی تور گردشگری خودروهای تاریخی فولکس واگن ترانسپورتر توسط حوزه اتومبیلرانی کانون 11 و 12 آذر 1400 - عکس: رضا حمیدی