حضور بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج شهید سردار قاسم سلیمانی کانون در مراسم غبار روبی مزار مطهر شهدا
همه گزارش ها
مراسم غبار روبی مزار مطهر شهدا با اعضای پایگاه مقاومت بسیج شهید سردار قاسم سلیمانی کانون و حضور گسترده بسیجیان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی- عکس: رضا حمیدی