آغاز اجرای طرح ترافیکی زمستانی ۱۴۰۰ با مشارکت کانون
همه گزارش ها
آغاز اجرای طرح ترافیکی زمستانی ۱۴۰۰ با مشارکت کانون جهانگردی و اتومبیلرانی/ همکاری کلوپ خودروهای دودیفرانسیل در اجرای طرح- عکس: رضا حمیدی