برگزاری دوره مربیگری مهارت های عمومی سطح C اتومبیلرانی
همه گزارش ها
برگزاری دوره مربیگری مهارت های عمومی سطح C اتومبیلرانی توسط حوزه اتومبیلرانی کانون- عکس: کلوپ کرج