برگزاری آموزش مهارت های عمومی و همگانی اتومبیلرانی ویژه معلولان وجانبازان
همه گزارش ها
برگزاری آموزش مهارت های عمومی و همگانی اتومبیلرانی ویژه معلولان وجانبازان- عکس: کلوپ البرز