برگزاری رالی تور خانوادگی گردشگری "مرسدس بنز" و "ب ام و" ایران در مسیر تهران- شمال
همه گزارش ها
عکاس: رضا حمیدی