نخستین گردهمایی نمایندگان استانی، کلوپ های ملی و کمیته های تخصصی حوزه اتومبیلرانی و وسایل نقلیه گردشگری کانون جهانگردی و اتومبیلرانی
همه گزارش ها
عکاس :مرتضی لطف اللهی