برگزاری رالی تور گردشگری تهران- متین آباد- تهران با شعار "ما با طبیعتیم"
همه گزارش ها
عکاس: رضا حمیدی - مرتضی لطف اللهی