برگزاری همایش وسیله های نقلیه تاریخی کانون در مجموعه فرهنگی تاریخی سعد آباد
همه گزارش ها
عکاس: رضا حمیدی