برگزاری نهمین گردهمایی روز فولکس واگن ایران
همه گزارش ها
عکاس: رضا حمیدی