دیدار رییس شورای بین دولتی راهداران کشورهای مستقل مشترک المنافع (CIS) با مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی
همه گزارش ها
عکاس:مرتضی لطف اللهی