دیدار دبیر اول و کنسول سفارت یونان با مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی
همه گزارش ها
عکاس:مرتضی لطف اللهی