رالی تفریحی گردشگری خانوادگی تهران_ ساری به مناسبت هشتاد و هشتمین سالروز تأسیس کانون جهانگردی و اتومبیلرانی
همه گزارش ها
عکاس:مرتضی لطف اللهی