دیدارها و بازدید های مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در حاشیه برگزاری شانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران
همه گزارش ها
عکاس: مرتضی لطف اللهی