بازدید وزیر میراث فرهنگی از غرفه کانون جهانگردی و اتومبیلرانی
همه گزارش ها
عکاس: رضا حمیدی