دوره آموزشی امداد و نجات و رانندگی ایمن ویژه امدادگران امداد خودرو کانون جهانگردی و اتومبیلرانی
همه گزارش ها
عکاس:مرتضی لطف اللهی