راه اندازی نخستین دفتر رسمی اطلاع رسانی گردشگری ایران در ارمنستان از سوی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی
همه گزارش ها
عکاس: رضا حمیدی