کشورهای پذیرنده گواهینامه

کشورهای پذیرنده گواهینامه

لیست کشورهای پذیرنده گواهینامه بر اساس کنوانسیون‏ های 1949 و 1968: