تقویت همکاری و توسعه مناسبات کانون جهانگردی و اتومبیلراتی با باتمان در دیدار معاون استاندار ، فرماندار و شهردار و مدیران استان باتمان ترکیه
همه گزارش ها
تقویت همکاری و توسعه مناسبات کانون جهانگردی و اتومبیلراتی با باتمان در دیدار معاون استاندار ، فرماندار و شهردار و مدیران استان باتمان ترکیه- عکس: مرتضی لطف الهی