بازدید تیدو برسترس (رئیس فیوا) و همسرش از مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران
همه گزارش ها
عکاس: رضا حمیدی